ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Οι ρευματοπάθειες περιλαμβάνουν πέραν των 200 μυοσκελετικών παθήσεων και επηρεάζουν στην Κύπρο πέραν των 100 χιλιάδων ατόμων κάθε ηλικίας.
 2. Οι ρευματικές παθήσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα των ανθρώπων για εργασία. Οι μυοσκελετικές παθήσεις είναι υπεύθυνες για 60% όλων των απουσιών από την εργασία και το 60% της μόνιμης ανικανότητας για εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (πηγή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την εργασία EU-OSHA και τη Ευρωπαϊκή μελέτη Eumusc.net).
 3. Η εργασία είναι σημαντική για τα άτομα με ρευματοπάθειες και τις οικογένειες τους τόσο οικονομικά όσο και για την ποιότητα ζωής και ευημερίας τους.
 4. 4. Βοηθώντας τα άτομα με ρευματοπάθειες να εργαστούν περιλαμβάνοντας τους στο εργατικό δυναμικό, επιφέρονται σημαντικά οικονομικά οφέλη στην κοινωνία. Αυτές και άλλες κοινωνικοοικονομικές συνέπειες των μυοσκελετικών παθήσεων έχουν ως κόστος στην κοινωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 240 δισεκατομμύρια ευρώ.
 5. Το δικαίωμα στην εργασία είναι βασικό έτσι ώστε να επιτρέπει να συμμετέχουν πλήρως τα άτομα με ρευματοπάθειες στην κοινωνία. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθένας έχει δικαίωμα στην εργασία. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Εργοδότησης παρέχει το νομικό πλαίσιο για να εμποδίζει τις διακρίσεις εναντίον ατόμων βάσει θρησκείας ή πίστης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Το δικαίωμα αυτό έχει ενισχυθεί από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Καλούμε τους αρμόδιους πολιτειακούς και κοινωνικούς φορείς να προωθήσουν με θεσμικά και άλλα μέτρα την υποβοήθηση, ενθάρρυνση και αύξηση των ευκαιριων εργοδότησης των ατόμων με ρευματικές παθήσεις:

 1. Την προώθηση της έγκαιρης διάγνωσης, της πρόσβασης στις καταλληλότερες θεραπείες, της αποκατάστασης και της συνεχούς φροντίδας που θα βοηθήσουν τα άτομα να επανενταχθούν ή να παραμείνουν στο εργατικό δυναμικό.
 2. Τη δημιουργία νομικού πλαισίου που να αφορά το εργασιακό περιβάλλον, με στόχο να ενσωματώνει και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων με ρευματοπάθειες και άλλες χρόνιες παθήσεις. Η συλλογική φωνή των ατόμων με Ρευματοπάθειες πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις αποφάσεις που τους επηρεάζουν.
 3. Θα πρέπει να αυξηθεί η ενημέρωση και κατανόηση όλων των εμπλεκομένων και του κοινού για τις ρευματικές παθήσεις.
 4. Πρέπει να αυξηθούν οι ευκαιρίες και οι επιλογές στην εργασία για τα άτομα με ρευματοπάθειες και άλλες χρόνιες παθήσεις. Οι ευέλικτες μορφές εργασίας και ο δημιουργικός σχεδιασμός της εργασίας μπορούν να διαδραματίσουν θετικό ρόλο στη χωρίς εμπόδια πρόσβαση στην εργασία.
 5. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ένα προσβάσιμο και προσαρμόσιμο εργασιακό περιβάλλον , καθώς και να παρέχεται η κατάλληλη τεχνολογία, εκπαίδευση, κατάρτιση και στήριξη που να επιτρέπει στα άτομα να εργαστούν και να συμβάλουν πλήρως στην παραγωγικότητα και την κερδοφορία του εργοδότη τους.
 6. Πρέπει να προωθηθούν φορολογικά και άλλα κίνητρα για τους εργοδότες για να ενθαρρυνθούν να εργοδοτήσουν άτομα με ρευματικές άλλες χρόνιες παθήσεις.

Τέλος, καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους να εστιάσουν στις ικανότητες των ατόμων με ρευματοπάθειες και όχι σε αυτά που δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν, καθώς επίσης να τους παρέχουν τη στήριξη που χρειάζονται για να βρουν εργασία ή να παραμείνουν στην υφιστάμενη εργασία τους.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου 2019

Share via
Copy link
Powered by Social Snap